ZACMO Co.,Ltd.
N/A
24-Oct nhân viên
Kỹ sư, Kỹ thuật
N/A
THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
ZACMO Co.,Ltd.
135/37/1 Nguyen Huu Canh,Quan Binh Thanh.HCMC,Vietam


We are IT software development of foreign-owned company. We are aiming specialist group in Vietnam, therefore we are looking for first-class human resource. Let's make inocation with us!
'
Thông Dịch/ Thư Ký
2013-12-13 Hồ Chí Minh
250-500
Kỹ Thuật Viên/kỹ Sư
2013-12-10 Hồ Chí Minh
300-500
Xem công việc cũ
CÔNG VIỆC

    |  

Không tìm thấy kết quả nào!